Tłumaczenia pisemne

 

BT Columbus oferuje wszelkiego rodzaju tłumaczenia pisemne. U nas możesz wykonac tłumaczenie uwierzytelnione – przysięgłe, zwykłe oraz specjalistyczne – medyczne, techniczne, ekonomiczne itp. Poniżej znajdziesz kilka istotnych informacji dotyczących tłumaczeń jakimi się zajmujemy.

 

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (przysięgłe) są to tłumaczenia, które wymagają udziału specjalisty z zakresu translatoryki, posiadającego specjalne uprawnienia do pełnienia tej funkcji – tłumacza przysięgłego. Tego rodzaju wymogi muszą zostać spełnione również przy realizacji tłumaczeń technicznych, w tym: instrukcji obsługi, norm technicznych, dokumentacji technicznych, atestów, certyfikatów.


Strona dokumentu przysięgłego zawiera 1125 znaków* (25 wierszy po 45 znaków w każdym wierszu). W myśl ogólnie przyjętych norm i zasad pisowni zestandaryzowanych dokumentów, znakiem określa się każdy widoczny znak drukarski (litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia, itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. W przypadku przekładu stworzonego w niestandardowym układzie graficznym (inny niż 25 wierszy po 45 znaków w każdym wierszu) za stronę tłumaczenia uchodzi norma 1125 znaków.


Tłumaczenie uwierzytelnione zawiera:

 • opis dokumentu, gdzie tłumacz ustala jaki jest charakter dokumentu oraz czy tłumaczenie wykonano z oryginału czy kopii. Ponadto opis musi zawierać informacje o znajdujących się w dokumencie podpisach, pieczątkach i adnotacjach oraz uwagi tłumacza
 • tłumaczenie treści dokumentu
 • stwierdzenie zgodności tłumaczenia z przedstawionym dokumentem potwierdzone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego.


W razie wykonania tłumaczenia z kserokopii, stosujemy procedurę zszywania tłumaczenia i kopii razem, po czym uwierzytelniamy akta pieczęcią tłumacza przysięgłego.

 

Tłumacz przysięgły powinien dokonać przekładu wszelkich dokumentów, które mają być użyte w celach urzędowych, jak również tłumaczeń technicznych:

 • wszelkiego rodzaju dokumenty
 • akty urodzenia
 • akty zgonu
 • akty ślubu
 • świadectwa szkolne
 • dyplomy
 • zaświadczenia
 • dokumenty samochodowe
 • rachunki
 • umowy
 • akty notarialne
 • postanowienia sądowe
 • pełnomocnictwa
 • raporty finansowe itd.

 

Nasze biuro tłumaczeń umożliwia przeprowadzenie tłumaczeń uwierzytelnionych w formie pisemnej oraz ustnej (np. podczas rejestracji spółek z obcym kapitałem, przy podpisywaniu umowy lub pełnomocnictwa w obecności notariusza, przy zawieraniu małżeństw).

 


 TŁUMACZENIE ZWYKŁE   to rodzaj przekładu językowego, który został napisany językiem potocznym lub literackim i nie wymaga zawarcia zwrotów specjalistycznych z danej branży (np. listy, życiorysy, korespondencja, podania, itp.).


Strona obliczeniowa w tym przypadku zawiera 1800 znaków* typograficznych ze spacjami.

 

TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE  to rodzaj przekładu językowego, który został napisany językiem fachowym z wykorzystaniem zwrotów i wyrażeń specjalistycznych z danej branży (np. technicznej, medycznej, ekonomicznej, budowlanej, itp.). Tłumaczenia techniczne, podobnie jak inne przekłady specjalistyczne wymagają szerokiej wiedzy w określonej dziedzinie.

 

Wykonujemy:

 • tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi, normy, dokumentacje techniczne, itp.)
 • przekłady naukowe (chemiczne, biologiczne, farmaceutyczne, itp.)
 • tłumaczenia medyczne
 • przekłady ekonomiczne (raporty, sprawozdania, audyty, bilanse, itp.)
 • tłumaczenia prawnicze (umowy, kontrakty, pełnomocnictwa, akty notarialne, statuty)
 • usługi translatorskie w dziedzinie turystyki
 • przekłady literackie
 • usługi translatorskie w dziedzinie budowlanej
 • przekłady popularno-naukowe
 • inne.

 trona obliczeniowa w tłumaczeniach specjalistycznych zawiera 1800 znaków* typograficznych ze spacjami. Aby dokonać właściwych obliczeń należy ilość znaków ze spacjami podzielić przez 1800, a otrzymany wynik zaokrąglić w górę z dokładnością do 0,5 strony (np. 2,2 = 2,5 str.; 6,7 = 7 stron itp.). Do odczytania ilości znaków wykorzystujemy opcję „statystyka wyrazów” w edytorze tekstu.

 

 * Jak obliczyć koszty?
Aby poznać ilość stron po dokonaniu tłumaczenia, oblicza się wykorzystując opcję „statystyka wyrazów” w edytorze tekstu. Odczytujemy wówczas ilość znaków ze spacjami, którą następnie dzielimy przez 1125 (tłumaczenia przysięgłe) lub 1800 (tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne), a otrzymany rezultat zaokrąglamy w górę z dokładnością do 0,5 strony (np. 5,2 = 5,5 str.; 6,8 = 7 str.).


home info mapa