Kim jest tłumacz przysięgły i czym się charakteryzuje

Jest osobą zaufania publicznego, zajmującą się przekładem oraz poświadczaniem przekładów różnego typu tekstów i dokumentów, w tym dokumentów urzędowych oraz procesowych. Tłumacz przysięgły zajmuje się ponadto uwierzytelnianiem zagranicznych dokumentów, a także poświadcza przekłady wykonane przez osoby trzecie. W tym celu dysponuje on osobistą pieczęcią z imieniem oraz nazwiskiem, pozycją na liście tłumaczy przysięgłych oraz informacją odnośnie języka, w zakresie którego posiada uprawnienia.

Przed jakimi wyzwaniami stanie profesjonalny tłumacz?

Świadczy on usługi translatorskie (pisemne, jak i ustne) na rzecz firm oraz osób fizycznych, a także na potrzeby policji, prokuratury, sądów oraz innych organów państwowych.

Wobec organów państwowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 stycznia 2005r., jest on zobowiązany do wykonania każdego zleconego przez nie tłumaczenia. Nieuzasadniona odmowa, bez podania ważnego powodu, może spotkać się z karą, w tym także pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym ?

Aby uzyskać prawo do wykonywania tego zawodu, należy spełnić określone w ustawie z dnia 27 stycznia 2005r. kryteria oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu przeprowadzanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, potwierdzającego znajomość języka polskiego oraz wybranego języka obcego.

Osoba, która chciałaby przystąpić do egzaminu, musi przesłać na adres Ministerstwa Sprawiedliwości specjalny formularz, a następnie uiścić wymaganą opłatę. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Poza tym kandydat musi spełniać poniższe kryteria:

  • jest obywatelem Polski, kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelem innego państwa,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • jest osobą niekaraną,
  • ukończył studia wyższe.

Kandydaci, którzy spełniają powyższe warunki oraz zdali egzamin, składają ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, po czym zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych.

Powrót
home info mapa