Osoba pragnąca zostać tłumaczem przysięgłym musi spełnić warunki, predysponujące ją do wykonywania tej profesji oraz rozpoczęcia praktyki zawodowej.

Warunki wynikające z ustawy

Wszelkie wymagania zawarte są w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, która w art. 2 ust.1 wskazuje, że osoba pragnąca nim zostać zostać powinna:

  • posiadać obywatelstwo polskie bądź innego państwa UE lub EFTA,
  • być niekarana – zarówno za umyślne, jak i nieumyślne przestępstwo skarbowe bądź przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • znać język polski,
  • mieć wykształcenie wyższe,
  • zdać egzamin zawodowy.

Egzamin zawodowy

Składa się z części ustnej i pisemnej, obejmującej przekład z języka polskiego na obcy i odwrotnie. Ma on na celu zweryfikowanie umiejętności językowych tłumacza, a także znajomości z zakresu przekładu dokumentów oraz tekstów prawnych.

Osoba pragnąca przystąpić do egzaminu zobowiązana jest do pokrycia jego kosztów. Po zdanym egzaminie, musi złożyć wniosek o nadanie tytułu, oraz wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych, a następnie złożyć ślubowanie, po którym Minister Sprawiedliwości wydaje świadectwo uprawniające do wykonywania zawodu.

Powrót
home info mapa